Celem Akademii Młodych Obywateli jest zainteresowanie młodzieży tematyką obywatelską, zwiększenie motywacji młodych ludzi do aktywnego włączania się w sprawy społeczności lokalnych oraz wzmocnienie nieformalnych liderów młodzieżowych. Akademia realizowana będzie w czterech kolejnych etapach:

Etap 1. OBYWATELSKIE GRY SYMULACYJNE: maj - czerwiec 2016

Na tym etapie chcemy zainteresować sprawami obywatelskimi szeroką grupę młodzieży oraz zwiększyć ich wiedzę na temat działalności Rad Dzielnic/ Rady Miasta. W każdej z 5 szkół objętych programem przeprowadzimy jedną grę symulacyjną, opartąna autorskich i przetestowanych scenariuszach Polskiej Fundacji im. R. Schumana. W grach udział weźmie 50 uczniów z każdej szkoły. Działanie realizowane będzie przy zaangażowaniu uczestników Szkoły Edukatorów Obywatelskich.

ETAP 2. OBÓZ WAKACYJNY - LIDER DIALOGU: sierpień 2016

Działanie adresowane do nieformalnych liderów młodzieżowych lub uczniów i uczennic wykazujących potencjał społeczny. W ciągu 7 dni pracy uczestnicy będą rozwijać umiejętność współpracy w grupie, ćwiczyć się w roli lidera oraz doświadczać mechanizmów demokratycznych. Program obozu opracowany jest na podstawie wieloletnich doświadczeń trenerów Stowarzyszenia RAMPA: podczas zajęć wykorzystane zostaną autorskie metody pracy takie jak metoda Społeczności Edukacyjnej oraz Trening Ról Społecznych w ramach Senatu Obozu. W obozie udział weźmie min. 30 osób
(śr. 6 uczniów z każdej szkoły).

Etap 3. WIZYTY STUDYJNE W INSTYTUCJACH I ORGANIZACJACH OBYWATELSKICH: sierpień - wrzesień 2016

Absolwenci obozu wezmą udział w kilku wizytach studyjnych w organizacjach pozarządowych
i instytucjach publicznych. Wizyty mają umożliwić młodym ludziom bezpośredni kontakt z osobami zaangażowanymi w działalność obywatelską, przybliżyć działania samorządu terytorialnego, zainspirować do podejmowania ciekawych działań w swojej społeczności. W ramach Akademii odbędzie się min. 5 takich spotkań, w których organizację zaangażowani będą uczestnicy SEO.

Etap 4. AUTORSKIE PROJEKTY OBYWATELSKIE: październik - listopad 2016

Na ostatnim etapie projektu młodzi ludzie, wyposażeni w niezbędną wiedzę i umiejętności, będą mieli okazję zrealizować swoje autorskie inicjatywy obywatelskie. Działania realizowane będą
w grupach projektowych, w najbliższej uczestnikom społeczności czyli w ich szkołach. Każdemu zespołowi projektowemu zostanie przydzielony dorosły opiekun – trener ze Stowarzyszenia RAMPA oraz minibudżet na realizację działań. W ramach projektu zrealizowanych zostanie min. 10 uczniowskich inicjatyw (po dwie w każdej szkole). Inicjatywy realizowane będą równolegle
z projektami uczestników SEO w ramach Tygodni Obywatelskich.

PODSUMOWANIE: Projekt zakończy się jednodniowym spotkaniem podsumowującym kilkumiesięczny cykl pracy. Młodzieżowi uczestnicy projektu będą mieli okazję do zaprezentowania swoich osiągnięć przed kolegami i koleżankami z innych szkół oraz przed nauczycielami i działaczami organizacji pozarządowych. Uroczyste zakończenie podkreśli wagę projektu oraz wzmocni motywację młodzieży do dalszych działań obywatelskich. Planowany termin: listopad 2016 roku.