Głównym celem SEO jest wzmocnienie kompetencji wychowawczych osób zaangażowanych
w edukację obywatelską, dostarczanie im ciekawych i skutecznych metod pracy z młodzieżą oraz wymiana doświadczeń i zacieśnienie współpracy pomiędzy osobami działającymi w sferze edukacji formalnej i nieformalnej. W programie udział weźmie 5 nauczycieli z 5 różnych szkół ponadgimnazjalnych oraz 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją obywatelską. Wszystkie szkolenia prowadzone będą metodami aktywnymi, z wykorzystaniem m.in. dyskusji, symulacji, analizy przypadków. Zależy nam na tym, by Szkoła Edukatorów Obywatelskich była realnym spotkaniem osób zaangażowanych w edukację obywatelską, uczących się od siebie nawzajem i wspierających w nowych wyzwaniach wychowawczych. Liczymy na to, że kontakty
i relacje
zbudowane na SEO będą służyć Państwu w przyszłości jako trwała platforma wymiany doświadczeń i inspiracja do realizacji nowych projektów.

 

ETAP I - CYKL SZKOLENIOWY

Spotkanie 1. WYZWANIA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ: 22-23 kwietnia 2016

  • Edukacja obywatelska, czyli co?  Zadania i wyzwania EO.
  • W szkole czy poza nią? EO w perspektywie edukacji formalnej i pozaformalnej.
  • Wiedzieć, umieć, chcieć... Kształtowanie postaw i umiejętności jako główne zadanie EO.
  • Edukator obywatelski, czyli kto? Rola dorosłych w kształtowaniu postaw i umiejętności obywatelskich młodzieży oraz w pracy z liderami młodzieżowymi.

Spotkanie 2. EDUKACJA OBYWATELSKA W PRAKTYCE: 20-21 maja 2016

  • Szkoła jako laboratorium demokracji. Trening kompetencji obywatelskich w życiu szkoły.
  • Wybory do... wybory dla... Skuteczne metody powoływania przedstawicieli młodzieżowych do władz społeczności edukacyjnych. 
  • Samorząd Uczniowski to nie wszystko. Praktyczne narzędzia rozwoju kompetencji obywatelskich w edukacji formalnej.
  • Jak to robimy w Rampie? Trening ról społecznych i liderskich w edukacji nieformalnej.

Spotkanie 3.  RAZEM DLA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ: 17 czerwca 2016

Otwarte spotkanie prowadzone metodą OPEN SPACE. Formuła ta pozwala na swobodną wymianę myśli, doświadczeń i pomysłów oraz wspólne wypracowanie rozwiązań zgłoszonych problemów. OPEN SPACE to swego rodzaju "antykonferencja", w której zaciera się podział na prowadzących
i uczestników, a każda ze zgromadzonych osób może zgłosić ważny dla siebie temat dyskusji. Do naszej rozmowy o edukacji obywatelskiej zaprosimy nauczycieli i działaczy organizacji pozarządowych niebiorących udziału w pełnym cyklu SEO oraz młodzież i przedstawicieli administracji publicznej. Wierzymy, że zapewnienie tak szerokiej przestrzeni wymiany myśli pozwoli Państwu znaleźć najlepsze dla siebie inspiracje oraz kontakty owocujące w przyszłości ciekawą współpracą. Dzięki uczestnictwu w spotkaniu zapoznają się Państwo także z konstrukcją i techniką prowadzenia OPEN SPACE, która z powodzeniem może być stosowana w środowisku szkolnym, zarówno w pracy z uczniami, jak i rodzicami lub społecznością lokalną.

Wszystkie szkolenia realizowane będą na terenie Krakowa w godzinach 9.00-16.00. Podczas szkoleń zapewniamy poczęstunek dla uczestników.

 

ETAP II  - INSPIRACJE I PRAKTYKA

Działanie 1.  OBYWATELSKIE GRY SYMULACYJNE: maj 2016

Już w maju będą mieli Państwo okazję na żywo zapoznać się z obywatelską odmianą coraz bardziej popularnej metody edukacyjnej - gry symulacyjnej. W każdej szkole przeprowadzimy jedną grę dla min. 50 osób. Tematem zajęć będzie funkcjonowanie Rady Miasta/Gminy. Gry przeprowadzone zostaną przez trenerów Stowarzyszenia RAMPA przy aktywnym udziale uczestników SEO i wsparciu organizacyjnym nauczycieli.

Działanie  2. WIZYTY STUDYJNE W INSTYTUCJACH I ORGANIZACJACH OBYWATELSKICH: sierpień - wrzesień 2016

Po przerwie wakacyjnej spotkamy się ponownie podczas wizyt studyjnych adresowanych zarówno do dorosłych, jak i młodzieżowych uczestników projektu. Spotkania organizowane przez przedstawicieli NGO będą miały za zadanie zapoznać liderów młodzieżowych z praktyką działań obywatelskich, nauczycieli zainspirować do pracy "w terenie", a działaczy społecznych przygotować do przyszłej pracy z młodzieżą. Zadaniem każdej organizacji biorącej udział w projekcie będzie zorganizowanie jednej wizyty w swojej siedzibie lub w instytucji publicznej powiązanej z profilem działania organizacji. Stowarzyszenie RAMPA zapewni pełne wsparcie merytoryczne i organizacyjne w realizacji zadania.

 Działanie 3. AUTORSKIE PROJEKTY OBYWATELSKIE: październik - listopad 2016

Głównym zadaniem uczestników SEO będzie realizacja autorskiego projektu edukacyjnego utrzymanego w tematyce obywatelskiej. Projekty realizowane będą przez dwuosobowe zespoły składające się z nauczyciela i przedstawiciela NGO, w szkole macierzystej nauczyciela. Zadaniem każdego zespołu będzie realizacja min. 1 działania, obejmującego co najmniej 45 min zajęć
z uczniami. Odbiorcami działania będzie grupa min. 30 uczniów. Każdy z zespołów przygotowujących projekt będzie współpracował z opiekunem z ramienia Stowarzyszenia RAMPA, którego zadaniem


będzie pomoc w zaplanowaniu efektywnych działań oraz we wdrożeniu nowych, innowacyjnych metod pracy z młodzieżą. Projekty realizowane będą w ramach Tygodni Obywatelskich w szkołach, równolegle z projektami młodzieżowymi.

 

 

 

PODSUMOWANIE

Projekt zakończy się jednodniowym spotkaniem podsumowującym kilkumiesięczny cykl pracy. Uczestnicy będą mieli okazję do zaprezentowania swoich projektów realizowanych podczas Tygodni Obywatelskich, wymiany doświadczeń i rozmowy o dalszych działaniach wdrażających efekty projektu. W spotkaniu udział wezmą zarówno absolwenci SEO, jak i młodzieżowi uczestnicy programu. Planowany termin: listopad 2016 roku.